PDPA มีข้อยกเว้นเรื่องใดบ้าง ไม่ต้องขอความยินยอม

#PDPAKnowledge | ข้อยกเว้นของกฎหมาย PDPA ที่ไม่ต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูล

อย่างที่ทราบกันว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA นั้น ถูกออกแบบมาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกชนิด ดังนั้นก่อนจะทำการเก็บ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมาใช้งาน หรือนำไปประมวลผลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  ก็ต้องมีการขอความยินยอมหรือ Consent ด้วยทุกครั้ง

แต่ในบางกรณี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องความยินยอม (Consent) ที่ไม่ต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA ในมาตรา 24 ดังต่อไปนี้

✅ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ตามมาตรา 24(1)

✅ เพื่อป้องกันหรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ตามมาตรา 24(2)

✅ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฎิบัติตามสัญญา ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24(3)

✅ เป็นการจำเป็นเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 24(4)

✅ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 24(5)

✅ เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 24(6)

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562

#PDPA #ข้อมูลส่วนบุคคล #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPC #สคส #Securitypitch